Privacy

Privacy Statement

V1 28 juni 2021

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Realcovery Inloophuis.

Realcovery Inloophuis is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Realcovery Inloophuis bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Realcovery Inloophuis de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met WordPress. WordPress is op grond van de AVG ‘Verwerker’. WordPress is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. 

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website van Realcovery Inloophuis verwerkt Realcovery Inloophuis (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
    Realcovery Inloophuis legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Realcovery Inloophuis in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Realcovery Inloophuis als sponsor, donateur of deelnemer aan acties of evenementen.
  • Het optimaliseren van de website
    Op de website Realcovery Inloophuis worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden.
  • Het verbeteren van dienstverlening
    Realcovery Inloophuis gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Realcovery Inloophuis verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Realcovery Inloophuis u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Realcovery Inloophuis ook als u informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Realcovery Inloophuis gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Realcovery Inloophuis haar database up-to-date.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Realcovery Inloophuis passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker WordPress maakt Realcovery Inloophuis gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Realcovery Inloophuis, via haar verwerker WordPress, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Realcovery Inloophuis respectievelijk WordPress heeft met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw rechten

Realcovery Inloophuis en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Realcovery Inloophuis worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. 

Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Realcovery Inloophuis per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Realcovery Inloophuis via het e-mailadres: realcoveryinloophuis@gmail.com. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u Realcovery Inloophuis vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Realcovery Inloophuis daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Realcovery Inloophuis te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Realcovery Inloophuis uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Realcovery Inloophuis u over de reden daarvan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Realcovery Inloophuis helpt u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Realcovery Inloophuis. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Realcovery Inloophuis. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen? Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: realcoveryinloophuis@gmail.com

%d bloggers liken dit: