Over de stichting

Wij zijn Realcovery Inloophuis

Wij zijn een inloophuis voor degene die met een eetstoornis kampt & naasten – een aanvulling op de reguliere zorg

Doelstelling

De stichting heeft zichzelf ten doel gesteld om door ondersteuning en advies, mensen die worstelen met een eetstoornis te helpen richting echt herstel en zin in het leven. NB: Als we binnen Realcovery spreken over eetstoornissen, dan bedoelen we daarmee anorexia nervosa en boulimia nervosa. 

We coachen en motiveren niet alleen de cliënt zelf, maar zijn ook een sparringpartner en luisterend oor voor naasten. Het Realcovery inloophuis is geen professionele zorgverlener, maar een vrijwilligersorganisatie die werkt op basis van ervaringsdeskundigheid.

 Wij onderscheiden 3 subdoelen:

1.         Het geven van laagdrempelige psychosociale ondersteuning aan mensen met anorexia en boulimia 

2.         Het ondersteunen van naasten met informatie, intervisie en laagdrempelige psychosociale ondersteuning

3.         Het geven van voorlichting over eetstoornissen

Stichtingsbestuur

Stichting Realcovery Inloophuis is opgericht op 26 juni 2019 in Oldenzaal door Mark Bijen en Gabriëlle Fakkert. Het bestuur wordt gevormd door:

Mark Bijen – voorzitter

Ingeborg Maes – penningmeester

Ellen ten Kate – secretaris

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. De stichting heeft vooralsnog geen medewerkers in dienst en werkt met onbezoldigde vrijwilligers.

Inkomstenbronnen

Realcovery Inloophuis zoekt financiering voor haar activiteiten middels de volgende inkomstenbronnen:

Donateurs: Hierbij denken we aan particulieren en bedrijven die zich voor langere tijd willen vastleggen voor een van tevoren gespecificeerd bedrag (periodieke giften).

Fondsen en subsidies: Op basis van een businesscase willen we subsidies aanvragen bij gemeentes, overheden en zorg- en onderzoeksprogramma’s (al dan niet in samenwerking met andere zorg en hulp aanbieders). Daarnaast onderzoeken we het werven van middelen bij kleinere en grotere fondsen die een vrijwilligersorganisatie met een maatschappelijke impact een warm hart toedragen. 

Giften en overige inkomsten: op incidentele basis vergaart Realcovery financiële middelen zoals giften, legaten en gelden uit sponsoractiviteiten. 

De verkregen middelen worden ingezet om onze doelstellingen te bereiken. Daarbij zullen de voornaamste kosten gerelateerd zijn aan activiteiten voor onze doelgroep, het huren van een locatie voor het inloophuis en onkosten en training van vrijwilligers.

Integriteitsbeleid

1. Aanstellingsbeleid en (bij)scholing

Stichting Realcovery inloophuis is een vrijwilligersorganisatie. Met de vrijwilligers wordt na een sollicitatieprocedure (waaronder een intakegesprek) een vrijwilligersovereenkomst aangegaan. 

Alle vrijwilligers overleggen een relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de stichting.

Het Realcovery inloophuis biedt het team van vrijwilligers bovendien ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door werkervaring en scholing. De scholing voor zowel nieuwe als ervaren vrijwilligers wordt regelmatig aangepast op basis van wensen van vrijwilligers en ervaringen en patiëntenvereniging WEET.

2. Gedragscode

In de gedragscode van het Realcovery inloophuis is vastgelegd hoe om te gaan met contacten tussen de vrijwilligers en (minderjarige) bezoekers van het inloophuis. Door ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst verklaart de vrijwilliger o.a. de gedragscode van het Realcovery inloophuis te kennen en volgens deze gedragscode te zullen handelen.  
De gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode voor (vrijwillige) medewerkers van de Vereniging NOV. 

Daarnaast is de vrijwilliger gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hij/zij ontvangt. Hiervoor tekent de vrijwilliger een geheimhoudingsverklaring.

3. Vertrouwenspersoon

Realcovery inloophuis heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij een vertrouwenspersoon kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers, cliënten en hun naasten terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. 

Onze vertrouwenspersoon is per e-mail bereikbaar:

Ellen Ten Kate         vertrouwenspersoon1realcovery@gmail.com

Beleidsplan 2023-2025

Download hier het beleidsplan van Stichting Realcovery

Jaarverslag 2022

Zie hieronder de financiële rapportage 2022.

Kamer van Koophandel

  • Stichting: Realcovery Inloophuis
  • Kamer van Koophandel nummer: 75193078 
  • RSIN / fiscaal nummer: 860178353
  • post- / vestigingsadres: Pastoor Brenninkmeijerstraat 2 7595 PN Weerselo
  • Bankrekeningnummer: NL22 RBRB 0782 9421 21